Kedves Szülők!

   

Tóthné Tarcali Marianna vagyok a Bárka Baptista Óvoda vezetője.

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy az idei évben 2 újonnan induló csoporttal bővítjük óvodánkat. Ez azt jelenti, hogy a 2023/2024-es nevelési évben ismét lehetőségünk van 50 kisgyermek felvételére.

A beiratkozás időpontja: 2023. április 24-28

Óvodai jelentkezés, felvétel, átvétel rendje                 
A Nemzeti köznevelési törvény (a továbbiakban Nkt.) 8. § (1) bekezdése kimondja, hogy az
óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Az Nkt. 49. §- a szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a
gyermek – az alábbi kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő
gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos, (ha
férőhely rendelkezésre áll).
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél
éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, vagy lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi
kérelme teljesíthető.
A jelentkezésről szóló felhívást közzététele egy hónappal a beiratkozás előtt az alábbi módon:

  • a tájékoztató az óvoda előtti hirdető táblán
  • az óvoda honlapján

Szervezett nyílt nap során, lehetőséget biztosítunk a gyermekek és a szülők
számára az intézmény megtekintésére és a felmerülő kérdések megválaszolására. A jelentkezés a szülő személyes megjelenésével, és a jelentkezési lap kitöltésével történik az alábbi dokumentumok bemutatásával:

  • gyermek: lakcímkártya, TAJ kártya, születési anyakönyvi kivonat, utolsó védőnői státuszlap
  • szülő: személyi igazolvány, lakcímkártya

Amennyiben van rá lehetőségük ezeket a dokumentumokat az eredeti mellett, fénymásolatban is hozhatják magukkal, ez gyorsítja a beiratkozás menetét.
A gyermekek felvételéről a lelkipásztor és az óvodavezető dönt. A felvételről, vagy az
esetleges elutasításról írásban és e-mailben értesítjük a szülőket.
A felvett gyermekek szülei részére szülői értekezletet tartunk június hónapban. Az óvodába
felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők, és az óvodapedagógusok véleményének ismeretében, az óvodavezető dönt.

 

 

 Napocska csoport bemutatkozása

 

Vegyes korosztályú csoportunkba 13 kisfiú és 12 kislány jár. Nevünkhöz híven, nálunk mindig süt a nap, ami többek között abban nyilvánul meg, hogy szeretjük a jókedvet, a vidámságot. Törekszünk arra, hogy a ránk bízott gyermekeket érzelmi biztonságban neveljük. A mindennapi élet során igyekszünk életre kelteni a keresztény erkölcsi értékeket. Hitünk és nevelésünk alapja a Biblia tanítása. Ezáltal szeretnénk elérni, hogy nevelésünk hatására képessé váljanak a gyermekek a hit befogadására.

Kiemelt feladat számunkra az érzelmi intelligencia fejlesztése, amelyhez a drámapedagógia eszközeit nagyon sokszor hívjuk segítségül. Fontosnak tartjuk a délelőtti „Sustorgók” nyugodt légkörét megteremteni. Ilyenkor a mesehallgatás során a belsőkép-teremtés révén a gyerek tudattalan szorongásait, feszültségeit képes feldolgozni a mese cselekményének átélésével. Véleményünk szerint elengedhetetlen a szabad játék feltételeinek biztosítása, hiszen a kisgyermek a világról szerzett tapasztalatait a játékon keresztül tudja igazán átalakítani, saját nyelvére fordítani. Támogatjuk a kreatív kezdeményezéseket, a segítőkészséget, az elfogadást, együttérzést, a toleranciát.

 

“Bizony, az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” 127. Zsoltár 3. verse 

 

Bárányfelhő csoport bemutatkozása

 

  Az idei nevelési évben (2022/2023) teljesen újonnan indult csoportunk, ahová mini/ kiscsoportos korú gyermekek járnak, ezért a hangsúlyt a biztonságérzetük  kialakítására, a bizalmi légkör megteremtésére fektetjük. Ezt szolgálja az is, hogy kezdetek óta sokat énekelünk, mondókázunk és mesélünk.  A hetenkénti áhitat és gitáros éneklés révén egyre tisztábban halljuk a gyerekek csilingelő hangját. Szeretünk együtt tevékenykedni, játszani és mozogni, amikor csak tehetjük és ha az idő engedi, igyekszünk ezt kint a jó levegőn tenni. Fontosnak tartjuk a mozgást, és az ismeretek élményszerű átadását, ezért egyre többet kirándulunk, változatos módon szemléltetünk, tevékenykedtetünk. Tanítjuk őket játszani és kapcsolatokat kialakítani, konfliktusokat szeretettel megoldani, amihez mi magunk is biztosítjuk a szeretetteljes légkört, mintát. Mindezhez, az emberi odaszánáson túl, szükségünk van napról napra  a mi Megváltónk megújító kegyelmére, erejére, hogy a Bárkánk a gyermekek és szülők számára egyaránt  biztonságos menedékké, közösséggé váljon az Ő szeretetében.