ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió (a továbbiakban: Adatkezelő) szervezésében megvalósuló „A mentális egészség vizsgálata és a nappali ellátások ismertsége a magyar népesség körében” elnevezésű kutatás által kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozó nevéről, címéről és adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az érintett személyes adatainak – az esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozó személyén túl – 3. személy irányába történő továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, valamint az érintetti jogokról.

 

A Tájékoztató a GDPR, valamint az Infotv. 14. § és 16. § (1) bekezdésén alapul, amely szerint Adatkezelő köteles az adatkezelés megkezdése előtt az érintettet egyértelműen és részletesen tájékoztatni a személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről.

 

 

Adatkezelő adatai:

 

Neve: Baptista Tevékeny Szeretet Misszió

Székhelye: 4028 Debrecen, Simonyi út 14.

Képviselő: Szitai Tamás ügyvezető

Adószáma: 18212134-2-09

Egyházi nyilvántartási száma: 00013/2012. EJSZ 2011/004.

Telefonszáma: +36 80 900 368 (ingyenesen hívható), Honlapja: www.btesz.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: Dr. Frank Edit, adatvedelem@btesz.hu

 

 

 Adatfeldolgozó adatai:

Neve: Lifemax Egyesület

Székhelye: 4028 Debrecen, Simonyi út 14.

Képviselő: Winter Tamás Zoltán

Adószáma: 18840227-2-09

Nyilvántartási száma: 16-02-0002122

Telefonszám: +36 80 81 82 18 (ingyenesen hívható), Honlapja: https://lifemax.hu/

Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: Dr. Kiss-Kósa Zoltán, drkisszoli84@gmail.com

 

Adatkezelések:

  1. Az adatkezelés célja:

Az emberek mentális egészségének jobb megismerése, illetve annak felmérése, hogy az emberek mennyire ismerik a nappali ellátások hálózatát. Ezáltal hogyan fejleszthetőek a nappali ellátások, hogy azok minél inkább az emberek igényeihez igazodjanak.

 

 Az adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelő alapvető közfeladat ellátásához kapcsolódóan törekszik arra, hogy az általa nyújtott szolgáltatások tartalmát és az azokat igénybevevők számát növelje. Ennek érdekében kutatásokat és fejlesztéseket végez.  A személyes adatok kezelésével járó mérések végzése az Adatkezelő Alapító Okiratában meghatározott közfeladatának végrehajtásához szükséges (GDPR. 6. cikk. (1) e) pont)

 

 A kezelt adatok köre:

A felmérés során a résztvevő természetes személy telefonszáma, önkéntes hozzájárulása esetén a neve kerül rögzítésre.

 

 Az adatok kezelésének időtartama:

A központi adatbázisba mentett adatok tárolása addig történik, amíg azok a kutatási területhez kapcsolódó projekt céljai megvalósításához nélkülözhetetlenek. Az adatok legkésőbb a kapcsolódó projekt zárása után legfeljebb 5 évig – vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig – kerülnek tárolásra, ezután törlésre kerülnek.

 

 Az adattovábbítás címzettje:

Az adatokhoz az Adatkezelő erre felhatalmazott munkavállalói férhetnek hozzá. Az Adatkezelő – jelen tájékoztatóban meghatározott – Adatfeldolgozót vesz igénybe. Az Adatkezelő és a megbízásából eljáró Adatfeldolgozó a kutatás során kezelt személyes adatokat sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez nem továbbítja.

 

Az érintettek jogai:

 

 Előzetes tájékoztatáshoz való jog: Az érintett jogosult a kezelt személyes adatai vonatkozásában az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékozódni.

 Hozzáféréshez való jog: Az érintett bármikor jogosult személyes adatairól és az azok kezelésével összefüggő információkról az Adatkezelőtől tájékoztatást kérni.

 Helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti, hogy a pontatlanul vagy hiányosan rögzített személyes adatait az Adatkezelő helyesbítse, vagy kiegészítse.

 Törléshez és tiltakozáshoz való jog: Az érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését.

 Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult az adatkezelés korlátozására, ha vitatja a kezelt adatok pontosságát, az adatkezelés jogszerűségét és/vagy szükségességét, vagy korábban tiltakozott az adatkezeléssel kapcsolatban (a vitás kérdés lezárultáig).

 Adathordozhatóság joga: Az érintett kérheti az Adatkezelő által vele kapcsolatban kezelt összes olyan adat átadását, amelyeket az Adatkezelő az érintettől vett fel a nyilvántartásába.

 Jogorvoslathoz való jog: Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhatnak. Az érintettek az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) vizsgálatát kezdeményezhetik. A NAIH a panaszokat csak abban az estben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a bejelentését megelőzően már megkereste az Adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

 

NAIH elérhetősége:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: 06 1 391-1400,

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az adatok kezelésével kapcsolatos részletes Adatkezelési Tájékoztató az Adatkezelő honlapján: www.btesz.hu

 

Adatkezelő fenntartja annak jogát, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő előzetesen közzéteszi honlapján.