ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁVFELÜGYELETI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSHEZ

Hatályos 2019. március 1. napjától

Értelmező rendelkezések:

Szolgáltató:

Cégnév:          Baptista Tevékeny Szeretet Misszió

Egyházi nyilvántartási szám:             00013/2012.

Belső szervezeti nyilvántartási szám: EJSZ 2011/004.

Nyilvántartja: Debreceni Törvényszék Cégbírósága.

Székhelye: 4028 Debrecen, Simonyi út 14

Adószáma:18212134209

Bankszámlaszáma: 11738008-20894735

e-mail címe:    info@btesz.hu,

honlap:            www.btesz.hu

Szerződés: Az Ügyfél és a Szolgáltató között a Szolgáltatás igénybevétele céljából megkötött távfelügyeleti megbízási szerződés, amelynek a jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi az abban meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel

ÁSZF: jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezések összessége annak valamennyi mellékletével együtt, beleértve mindezek mindenkori módosításait.

Szerződő: Szolgáltatóval távfelügyeleti szolgáltatás igénybevétele érdekében Szerződést kötő természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy nyilvántartásba vett más szervezet.

Biztosított: A Szerződő által a szerződés mellékletében nevesített természetes személy, aki a szolgáltatást igénybe veszi, a szerződő és a biztosított lehet ugyanaz a természetes személy.

Ügyfelek: Szolgáltatatást igénylő szerződők és az általuk nevesített biztosítottak összessége.

Diszpécser Központ: Folyamatos, napi 24 órás távfelügyelet biztosítása

Készülék: A segélyhívó jelzés leadására alkalmazott jelen ÁSZF-ben részletesen bemutatott berendezés.

Kapcsolattartás: Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződésben megjelölt elektronikus elérhetőségüket rendszeresen figyelemmel kísérik, az ennek elmaradásából származó – jelen jogviszonnyal kapcsolatos – eseményekért a felelősség a mulasztó felet terheli, a másik felet felelősség nem terhei. Elektronikus szerződéskötés esetén a szerződéssel kapcsolatos bármilyen jellegű módosítás elektronikus formában történik, melyre a Szolgáltató megfelelő felületet biztosít.

  1. A szerződés tárgya

1.1. Szerződő a Szolgáltatót megbízza, hogy a tulajdonában lévő, avagy a Szolgáltatótól bérelt Készülék és a Diszpécser Központ közötti kapcsolat megteremtésével folyamatosan, napi 24 órában fogadja a Készülék által adott jelzéseket, valamint a jelzések alapján, illetve azoknak megfelelően tegye meg a Szerződés szerinti intézkedéseket (továbbiakban: Távfelügyelet). A Szolgáltató a távfelügyeletet szerződéses partnerén keresztül látja el.

1.2.Szerződő a megbízást az abban foglalt feltételekkel aláírásával vagy elektronikus szerződéskötés esetén elektronikus elfogadásával érvényesíti. 

  1. Szolgáltatás

2.1. A megkötött Szerződés alapján a Szolgáltató távfelügyelet szolgáltatást nyújt a jelen ÁSZF-ben és a Szerződésben rögzítettek szerint harmadik személy útján. Az Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítése során harmadik személy közreműködését igénybe vegye és a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben az Ügyfélről személyes adatokat harmadik személynek átadjon.

2.2. A Szolgáltató adatbázisa tartalmazza az ügyfelek önkéntes adatszolgáltatása alapján lakcímüket és tartózkodási helyüket, elérhetőségeiket, nemüket, korukat, egészségügyi állapotukra vonatkozó információkat, kórelőzményeiket, betegségeiket, az általuk szedett gyógyszereket és egyéb, az ügyfél által a Szerződés teljesítése szempontjából lényegesnek tartott információt az adatlap szerint, melyet a partner diszpécser központjával megoszt.

2.3. A Szolgáltató az átadott Készülék útján teszi lehetővé, hogy a biztosítottak a Készülékekkel jelzést adjanak és a Diszpécser Központ napi 24 órában fogadja a Készülékekről kezdeményezett jelzéseket, amelyek alapján az adott ügyfelet azonosítja, részére visszahívást indít, a jelzéseket naplózza és társítja hozzá az ügyfél által a melléklet szerint megadott adatokat. A diszpécser haladéktalanul megkezdi a segélykérés okának feltárását és megteszi a szükséges és szakmailag indokolt intézkedéseket. Amennyiben szükséges, értesíti az ügyfél által az adatlapon megadott személyt/személyeket, cégeket, szerveket, valamint a segítségnyújtásban közreműködő, állami fenntartású szervezeteket.

2.4. Szerződő kijelenti, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást a Szerződésben és mellékleteiben, valamint jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott tartalommal és feltételek szerint igénybe kívánja venni.

2.5. A Készülék

2.5.1. A szolgáltatás nyújtásának feltétele, hogy Szerződő rendelkezik a Távfelügyelet gyakorlásához szükséges Készülékkel, továbbá a Készülékbe folyamatos használatra behelyezhető mobil adatforgalmat biztosító, bejövő hívás fogadására alkalmas SIM kártyával. A Készülék részletes leírását, specifikációját az átadott használati utasítás tartalmazza.

2.5.2. A Készülékbe helyezett SIM kártya a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló partnere tulajdonában van. Adatforgalmát, elérhetőségét a Szolgáltató köteles biztosítani. Felek megállapodnak, hogy Szolgáltatót a mobilszolgáltató tevékenységi körében felmerülő problémákért, hibákért, szünetekért semmilyen felelősség nem terheli.

2.5.3. A Készülék egy nyakba akasztható, kérés esetén derékra vagy csuklóra erősíthető elektronikai jelzőrendszer, amely a Diszpécser Központtal a kapcsolatot GSM (mobil) és GPRS (mobil adatkapcsolat) hálózat útján tudja felvenni. A Készülék bejövő hívás fogadására alkalmas mobiltelefonként működik, amely a behelyezett, Szolgáltató tulajdonát képező SIM kártya segítségével bármikor felhívható. A SIM kártya Szolgáltató tulajdonát képezi, csak bejövő hívás fogadása lehetséges. A Készülék szolgáltatás szempontjából legfontosabb része az SOS gomb, amelynek megnyomásával a Diszpécser Központtal tudja felvenni a kapcsolatot a Biztosított. A Készülék tartalmaz egy GPS egységet, valamint rendelkezik Geo-fence (elektronikus kerítés) funkcióval, és G-force (esés érzékelő) szenzorral is.

2.5.4. Szerződő a Szerződés aláírásával a fent említett funkciókkal rendelkező Készüléket a Szerződésben meghatározott vételár kifizetése mellett Szolgáltatótól megvásárolja, vagy bérelt készülék esetén teljesíti a bérbevételhez szükséges szerződés szerinti feltételeket.

2.5.5. Szerződő aláírásával elismeri a készülék, valamint a használati és üzemeltetési utasítás hibátlan és hiánytalan átvételét, a Készülék használatára, üzemeltetésére és működtetésére vonatkozó részletes szóbeli és gyakorlati oktatás megtörténtét. Szerződő a Készülék átvételét az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával elismeri.

2.5.6. A Készülék és a Diszpécser Központ közötti kapcsolatteremtés költségei (SIM kártya havidíja, mobil internet csomag havi fix előfizetési díja 10MB adatforgalomig) a Szolgáltatót terhelik. Szerződő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás havidíjának költségeit viselni köteles.

2.5.7. Szolgáltató tájékoztatja Szerződőt, hogy a Készülékekben keletkezett, nem rendeltetésszerű használatból bekövetkezett meghibásodások javításának vagy cseréjének költsége a Szerződőt terheli, annak összegét a Szolgáltató jogosult Szerződő részére kiszámlázni.

  1. A Szolgáltatóra vonatkozó feltételek

3.1. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az Ügyfelet ért azon károkért, amelyek az alábbi okok miatt következtek be:

– az Ügyfél a Szerződésben foglaltakat nem tartja be;

– az Ügyfél mulasztást követ el;

– a Szolgáltatónak fel nem róható okból a Szolgáltatás igénybevétele nem a megfelelő módon történik vagy meghiúsul, ideértve a mobilszolgáltatás hibáját is;

– a Szolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítja;

– harmadik személy az Ügyfél terhére a Szolgáltatással kapcsolatos visszaélést követ el.

3.2.Szerződő tudomásul veszi, hogy a távfelügyeleti szolgáltatás csak akkor működőképes, amennyiben a rendszer működéséhez szükséges telefon- és internet vonalak, GPS és egyéb rendszerek is működőképesek. A híváshoz, adatbeszerzéshez és GPS jeladáshoz szükséges, harmadik személyek által működtetett informatikai rendszerek hibáiból keletkező károkért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik.

3.3. Amennyiben a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit a Szolgáltató saját hibájából nem tudja teljesíteni, úgy köteles a Szerződőt haladéktalanul, igazolható módon értesíteni. Az értesítést követően a szolgáltatás nyújtásának elmaradásáért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik. A szolgáltatás visszaállításáig terjedő időszakra Szerződő megbízási díjat nem köteles fizetni, amennyiben a szolgáltatás szüneteltetése 15 napot meghaladja.

3.4. A Készülék üzemzavarának, hibájának tartama alatt a Biztosítottat ért károkért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

3.5. Szolgáltató köteles a szolgáltatási díjfizetéssel érintett időszak (hónap, félév, év) kezdetét legalább 8 nappal megelőzően az Ügyfél részére a szolgáltatási díjról számlát kiállítani és elektronikus formában megküldeni.

3.6. A Készülékről történő segély hívás esetén Szolgáltató köteles – Szerződő eltérő utasítása kivételével – a Szerződésben felsorolt magánszemélyeket a megadott sorrendben felhívni az elsőként elérhetőig. Sikertelen hívás esetén a Szerződésben felsorolt valamennyi természetes személy megadott telefonszámát legalább egy alkalommal köteles a Szolgáltató tárcsázni, ezt követően az elsőként megjelölt természetes személynek a Diszpécser Központ visszahívását kérő SMS-t küldeni.

3.7. Szolgáltató köteles a Készülék és a Diszpécser Központ közötti telefonbeszélgetéseket rögzíteni, és azokat 5 év időtartamon belül megőrizni, mely időtartam alatt a Szolgáltató köteles a Szerződő írásbeli kérelmére vagy hatósági kérelemre a vele folytatott beszélgetés hanganyagát a Szerződő vagy a hatóság rendelkezésére bocsátani.

3.8. Szolgáltató jogosult a jelen szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítéséhez harmadik személy közreműködését igénybe venni, akinek szerződésszegő magatartásáért teljes körű felelősséggel tartozik.

3.9. A Készülékben bekövetkezett hibákat, üzemzavarokat, annak bejelentésétől számított 5 napon belül szakemberekkel kijavíttatja, illetve elháríttatja. A helyszínen rövid időn belül ki nem javítható hiba esetén cserekészüléket ad és azt üzembe helyezi.

3.10. A szolgáltatás folyamata

3.10.1. A Készüléken az SOS gomb megnyomásával kezdeményezhető vészjelzés, a jelzés elküldése esetén a Készülék a Diszpécser Központ központi számára egy sms-t is elindít, továbbá a Készülék megküldi a Diszpécser Központ részére a Készülék helyzetét meghatározó GPS koordinátákat.

3.10.2. A Készülékről kezdeményezett jelzés fogadásával egyidejűleg a Diszpécser Központ az Ügyfelet azonosítja, és a diszpécser szoftver megjeleníti az Ügyfélről az általa korábban megadott információkat.

3.10.3. A jelzés fogadását követően a Diszpécser Központ a lehető leghamarabb visszahívja Ügyfél készülékét. Szerződő által megadott természetes személyek közül az elsőként elérhető személyt tájékoztatja, továbbá az egyéb személyek kivonulásához szükséges információk birtokában a veszélyhelyzet elhárítására jogosult és/vagy alkalmas személyt (mentők, rendőrség, tűzoltóság, stb.) értesíti.

3.10.4. A Biztosítottal folytatott beszélgetés alapján és a Biztosított utasításainak megfelelően a diszpécser hívja a Ügyfél által a telefonbeszélgetés során meghatározott, a mellékletben feltüntetett személyt, továbbá a megítélése szerint súlyos vagy közvetlen veszélyhelyzet esetén a veszélyhelyzet elhárítására jogosult és/vagy alkalmas személyt (mentők, rendőrség, tűzoltóság, stb).

3.11. A Szerződő az ÁSZF elfogadásakor tudomásul veszi, hogy annak feltételeit a Szolgáltató jogosult a későbbiekben részben vagy egészben egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a nyilvánosságra hozatalakor megjelölt időpontban lép hatályba. A Szolgáltató köteles a módosított ÁSZF-et a módosítás hatályba lépése előtt legalább 15 nappal nyilvánosságra hozni. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a Szolgáltatást nyújtja.

3.12. A Szolgáltató vállalja, hogy a szerződéskötés aláírásától számított 3 munkanapon belül aktiválja a készüléket. 

  1. Az Ügyfélre vonatkozó feltételek

4.1. A Szerződő köteles a mindenkor hatályos ÁSZF és annak mellékleteit, valamint a Szerződés rendelkezéseit a Biztosítottal megismertetni. A Szerződő felelős a Biztosított magatartásáért feltétel és korlátozás nélkül.

4.2. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatást a Készülék előírt működtetése mellett veheti igénybe, és köteles rendeltetésszerűen használni. Továbbá köteles megakadályozni, hogy a Készülékhez illetéktelen személyek hozzáférjenek. Ügyfél köteles a tulajdonában lévő Készülék, valamint a SIM kártya folyamatos rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotát biztosítani, amely kötelezettsége elmulasztásának következményeit maga visel.

4.3. Az Ügyfél köteles tartózkodni a Készülék átalakításától, módosításától, valamint üzemeltetési módjának és beszabályozásának bármilyen megváltoztatásától.

4.4. A Készülékben keletkezett hibát vagy sérülését az Ügyfél a Szolgáltatónak haladéktalanul köteles bejelenteni.

4.5. Az Ügyfél köteles a Szolgáltatás igénybevételéért a meghatározott szolgáltatási díjat megfizetni. Az Ügyfél szabadon választhat a különböző díjfizetési periódus közül:

– Éves díjfizetés

– Féléves díjfizetés

– Havi díjfizetés

4.6. Amennyiben az Ügyfél a választott díjfizetési periódust meg kívánja változtatni, és ezt a Szolgáltató felé az új díjfizetési periódussal érintett időszak kezdetét megelőzően legalább 30 nappal írásban bejelenti, úgy az új díjfizetés az előző díjjal rendezett időszakot követően kerül alkalmazásra.

4.7. Az Ügyfél köteles a Szolgáltatással összefüggő adatközlési kötelezettségének valós adatok szolgáltatásával eleget tenni, és a kapott adatlapot ennek megfelelően kitölteni. Az Ügyfél köteles a Szerződésben értesítendő személyek nevét és elérhetőségét pontosan megadni. Az Ügyfél által megadott adatok pontatlanságaiból eredő károkért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik. Az Ügyfél köteles továbbá a Szerződésben megjelölt magánszemélyekkel a jelen szerződés tárgyát megismertetni

Ellenkező esetben a Szolgáltató e tekintetben, a Szolgáltatás nyújtása körében, az abból esetlegesen felmerülő károkért való felelősségét kizárja.

4.8. Az Ügyfél a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges valamennyi tény, adat, körülmény megváltozását – ha az előre látható – a változás bekövetkezése előtt harminc nappal, vagy pedig ha a változást ennél rövidebb határidőn belül lehet előre látni, a felismeréstől számított három napon belül, az előre nem látható változást pedig bekövetkezése után huszonnégy órán belül a Szolgáltatónak bejelenteni. Az Ügyfél felel az adatközlési kötelezettségének megszegésével a Szolgáltatónak okozott kárért. A Szolgáltató nem felel azért a kárért, amely az Ügyfelet az adatszolgáltatás elmulasztása, késedelmes teljesítése vagy hibás tartalma miatt érte. Az Ügyfél felelőssége akkor is fennáll, ha adatközlése, a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos nyilatkozata nem felel meg a valóságnak. A Szerződő az adatközlést írásban teljesítheti a Szolgáltató részére postai úton vagy az erre biztosított online felületen.

4.9. Az Ügyfél a Készüléket a próbahívások kivételével kizárólag indokolt esetben jogosult híváskezdeményezésre használni. Indokolatlan vagy véletlen – akár a Szerződőnek fel nem róható – jelzés és/vagy hívás esetén az esetleges hatósági és egyéb intézkedés költségét Szerződő viseli, illetve köteles Szolgáltató részére megtéríteni.

4.10. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szerződésben megjelölt személyek elérhetetlenségéből, az értesített személyek értesítést követő magatartásából és az ebből fakadó hatósági és egyéb intézkedés elmaradásából eredő károkért. Szolgáltató kötelezettsége az értesítésekkel kapcsolatban kizárólag a Szerződő által megjelölt személyekkel történő telefonos kapcsolatfelvétel megkísérlésére, sikeres telefonhívás esetén a rendelkezésére álló adatok közlésére terjed ki.

4.11. Biztosított köteles naptári havonta egy alkalommal próbajelzést kezdeményezni a Diszpécser Központ irányába, és a kapcsolatlétesítés (diszpécserek részéről indított telefonbeszélgetés) elmaradása esetén köteles Szolgáltatót telefonon, e-mail-ben vagy írásban haladéktalanul értesíteni. A próba jelzés elmaradása esetén Szerződő a készülékben vagy a Diszpécser központban felmerült hibák miatt kártérítési igényt nem jogosult a Szolgáltatóval szemben érvényesíteni.

4.12. Az Ügyfél a Szerződésben, illetve az ÁSZF-ben rögzített kötelezettségeinek megszegésével okozott kárért felelősséggel tartozik.

  1. A szolgáltatási díj

5.1. Az Ügyfél a folyamatos szolgáltatásért a Szerződés típusának megfelelően meghatározott havi, féléves vagy éves szolgáltatási díjat köteles fizetni.

5.2. A díjfizetési kötelezettség kezdő időpontja a szerződéskötés napja. Szerződő a szolgáltatási díjat előre köteles Szolgáltató részére megfizetni. Az induló nap formálja a díjfizetés forduló napjait.

5.3. Szolgáltató a számlát az esedékesség előtt 8 nappal küldi meg a Szerződő részére. Szerződő fizetési kötelezettsége a szolgáltatás folyamatosságából következően abban az esetben is fennáll, amennyiben Szolgáltató számlája a fizetési határidő utolsó napjáig nem érkezik meg hozzá. A számla hiányát a teljesítést követően ebben az esetben Szerződő írásban köteles a Szolgáltatónak jelezni. A távfelügyeleti megbízási szerződésben rögzített számlaszámban teljesíthető a díjfiizetés.

5.4. Szolgáltató jogosult a megbízási díjat a Szerződőhöz címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával módosítani. Amennyiben Szerződő a megbízási díj módosítását nem fogadja el, úgy jogosult a szerződést az értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül azonnali hatállyal minden további következmény nélkül felmondani. Fizetési késedelem esetén a Szerződő a késedelembe esés napján érvényes jegybanki alapkamat 5%-kal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles Szolgáltatónak megfizetni, melytől a Szolgáltató eltekinthet.

5.5. Szerződő 30 napot meghaladó fizetési késedelme esetén az elmaradt megbízási díj teljesítését követő naptári napig Szolgáltató jogosult a szolgáltatását szüneteltetni, amelynek időtartama alatt a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek nem terhelik, az intézkedések elmaradása által okozott károkért felelősséggel nem tartozik. A szüneteltetés időtartama alatt Szerződőt kötelezettségei továbbra is terhelik. Amennyiben az Ügyfél a hátralékát a felfüggesztés időtartama alatt rendezi, és megfizeti a szerződés szerint esedékes következő részletet a Szolgáltató a Szolgáltatást haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül ismételten folyamatba helyezi a díjfizetés visszaigazolásától számítva.

5.6. Az Ügyfélnek lehetősége készülékbérlést igényelnie. Bérlési jogosultság megszűnik, ha a havi, féléves vagy éves díjfizetés nem kerül megfizetésre. Bérlés esetén a Szerződő vállalja, hogy a bérelt készüléket a Szolgáltató részére 3 napon belül átadja a bérlés feltételének megszűnésétől számítva, amennyiben ez nem történik meg, a Szolgáltató a készülék árát kiszámlázza a Szerződőnek. A Szolgáltató lehetőséget biztosít a készülék megvásárlására.

5.7. Abban az esetben, ha a bérelt készülék nem rendeltetésszerű használatból adódóan hibásodik meg, annak a javíttatási költsége az ügyfelet terheli, továbbá ha az eszköz javíthatatlanná válik az ügyfélnek betudható okok miatt, vagy bérlési jogosultsága megszűnik, és nem adta át a készüléket sértetlen állapotban, annak összes kiegészítőjével a Szolgáltató részére, az ügyfél köteles a készülék mindenkori árát megfizetni. 

  1. Felelősség korlátozása

6.1. Felek megállapodnak, hogy bármely Fél szerződésszegésével a másik Félnek okozott kár megtérítésére vonatkozó kötelezettségét káreseményenként a havi megbízási díj tízszeres összegére korlátozzák

6.2. Felek a szolgáltatási díjat a jelen pontban rögzített felelősségkorlátozásra tekintettel állapították meg, kijelentik, hogy a megbízási díj összegének meghatározása a korlátozással okozott hátrányt kiegyenlíti, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás a felelősség korlátozására tekintettel is egyenértékű.

  1. Szerződés időtartama és megszüntetése

7.1. Felek a Szerződést, annak aláírásától kezdődően határozatlan időre kötik.

7.2. A szolgáltatás a díjjal rendezett időtartamra vonatkozik, mely minden díjfizetéssel automatikusan, a következő díjfizetési periódussal meghosszabbodik.

7.3. Jelen szerződés megszűnik:

– mindenkor hatályos jogszabályok szerinti esetekben,

– az ügyfél, biztosított halálával.

Jelen szerződés megszűntethető:

– felmondással,

– azonnali hatályú felmondással,

– közös megegyezéssel.

7.4. Felmondás esetén a felmondási idő 15 nap, a felmondás a díjjal fedezett időszak végére szólhat. A felmondást a Szolgáltató, illetve a Szerződő a másik féllel írásban köteles közölni. A Szerződés a felmondási nyilatkozat kézhezvételét, e-mail címen megküldött felmondási nyilatkozat esetén pedig annak a címzett részére történő megérkezését követően, a díjjal fedezett időszak utolsó napján szűnik meg. A szerződéshez nem tartozik hűségidő kötelezettség az Ügyfél részére.

7.5. A felmondás jogát a szerződő felek a Szerződés aláírásának napjától számított 120 napon belül nem gyakorolhatják

7.6. Amennyiben valamelyik fél a jelen szerződésben foglalt lényeges kötelezettségét súlyosan és ismételten megszegi, úgy a másik fél jogosult a szerződést írásban azonnali hatállyal felmondani. Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Szerződő a díjat határidőre nem fizeti meg, és az ezt követő írásbeli fizetési felszólításban közölt határidő is eredménytelenül telik el. Szolgáltató jogosult továbbá a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Ügyfél a bérelt Készüléket megrongálja, vagy azt nem rendeltetésszerűen használja. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szerződő jogosult a szerződést a megbízási díj módosítását tartalmazó írásbeli tájékoztatás kézhezvételét követő 15 napon belül azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az értesítésben foglalt megbízási díjat nem fogadja el.

7.7. A Szolgáltató a Biztosított személyét illetően bekövetkezett halálesetet a Szerződés lehetetlenülésének tekinti, amely esetben a Szerződés ennek Szolgáltató felé írásban történő bejelentése napján szűnik meg.

7.8. A Biztosított halála esetén a Szerződő vagy jogutódja köteles a Szolgáltatót értesíteni.

7.9. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződés a díjjal fedezett időszak alatt szűnik meg, vagy kerül megszűntetésre, a Szolgáltatónak díj visszafizetési kötelezettsége csak abban az esetben keletkezik, ha a Szerződést a Szerződő, a Szolgáltató szerződésszegése miatt szünteti meg azonnali hatállyal. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles az azonnali hatályú megszüntetést követő időszakra eső díj visszafizetésére a Szerződő részére.

  1. Személyes adatok kezelése

8.1. Szolgáltató kijelenti, hogy számára elsődleges szempont a Szerződő/ Biztosított által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme. Ezért a Szolgáltató a Szerződő/ Biztosított személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, azokat csak a közvetlen vészhelyzet esetén értesítendő szerveknek (mentők, tűzoltók, rendőrség), a veszélyhelyzet sikeres elhárításának céljából adja át.

8.2. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Szolgáltató hatályos adatkezelési tájékoztatóját átvette, elolvasta, annak tartalmát tudomásul veszi. Szerződő kijelenti továbbá, hogy a tájékoztatóban rögzített célra és ideig hozzájárul személyes adatainak Szolgáltató általi kezeléséhez.

8.3. A Szerződő kötelezettséget vállal arra, hogy a Biztosítottat a szerződés megkötéséről és a szerződés lényeges elemeiről tájékoztatja, és a szerződéskötés menete során megadott Biztosítottra vonatkozó adatokat, annak hozzájárulásával adja meg. Továbbá a Szerződő vállalja, hogy az általa megadott értesítendő személyeket, egészségügyi és egyéb szerveket tájékoztatja, hogy hozzájárulásuk mellett nevük, elérhetőségeik megadásra kerültek, és tudomásukra hozza, hogy vészjelzés esetén a diszpécser keresni fogja őket.

8.4. A személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatban a jelen szerződésben és az adatkezelési tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései az irányadók.

  1. Együttműködés és tájékoztatás

9.1. Az Ügyfél és a Szolgáltató a Szerződésből eredő szerződéses kapcsolatuk során kötelesek egymással együttműködni. Ennek érdekében a Szolgáltatás szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, változásokról egymást kötelesek késedelem nélkül tájékoztatni, egymásnak megadni minden olyan adatot és információt, amelynek közlése a Szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséhez szükséges.

9.2. Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos bármilyen kérdés, igény, jogvita vagy per esetén a magyar jog az irányadó.

9.3. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitájukat elsősorban békés úton kísérlik meg rendezni, amennyiben ez eredménytelennek bizonyul, úgy értékhatártól függően kikötik a Debreceni Járásbíróság, illetve a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét.

  1. Záró rendelkezések

10.1. Szolgáltató jogosult a címének megváltozását, továbbá a jelen jogviszonyt érintő valamennyi adatváltozást, értesítést, tájékoztatást a honlapján (www.btesz.hu) történő közzététel útján Szerződővel közölni.

10.2. A postai úton ajánlott vagy tértivevényes levélben megküldött írásbeli nyilatkozatokat a feladást követő 5. munkanapon a felek abban az esetben is kézbesítettnek tekintik, amennyiben a postai kézbesítés a valóságban bármely okból nem történt meg. A másik fél a kézbesítési vélelmet kizárólag a postaszolgáltató jogellenes eljárásának bizonyításával döntheti meg. A lakóhely vagy értesítési cím megváltozása írásbeli bejelentésének elmulasztása esetén a kézbesítési vélelem megdöntésére nincs lehetőség. Elektronikus szerződéskötés esetén a szerződéssel kapcsolatos bármilyen jellegű módosítás elektronikus formában történik.

10.3. Szolgáltató e-mail címe: info@btesz.hu, mely változásáról írásban tájékoztat.

10.4. Szolgáltató tájékoztatja Szerződőt, hogy a jelen szerződéssel és a jogviszonnyal kapcsolatban felmerült panaszait a Szolgáltató székhelyére küldött levelében közölheti. A Szolgáltató ügyfélszolgálatán a hét minden munkanapján 9-14 óráig van lehetőség telefonos panaszkezelésre a 0680/900-368-es telefonszámon.

10.5. A jelen szerződés alapján létrejött jogviszony kapcsán kialakult jogvita esetén a Szolgáltató jogosult ügyvédet megbízni képviseletére, amennyiben a Szolgáltató pernyertessége kerül megállapításra, úgy Szerződő köteles Szolgáltató részére a bíróság által meghatározott kártérítési összegeket megfizetni az ügyvédi- és egyéb a perrel felmerült költségekkel együtt.

10.6. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

10.7. Az Szerződő a Szerződés aláírásával az ÁSZF-t elfogadja, és annak rendelkezéseit tudomásul veszi, magára nézve kötelezőnek ismeri el.